هاست دانلود

DL1000

فضا 1 گیگا بایت
پهنای باند 10 گیگا بایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرورNginx
پشتیبانی از PHP
دیتاسنتر Hetzner آلمان
بدون ایمیل و دیتابیس
پشتیبانی 24 ساعته
7روز گارانتی بازگشت وجه
تحویل فوری بعد از پرداخت

DL2000

فضا 2 گیگا بایت
پهنای باند 20 گیگا بایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرورNginx
پشتیبانی از PHP
دیتاسنتر Hetzner آلمان
بدون ایمیل و دیتابیس
پشتیبانی 24 ساعته
7روز گارانتی بازگشت وجه
تحویل فوری بعد از پرداخت

DL3001

فضا 3 گیگا بایت
پهنای باند 30 گیگا بایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرورNginx
پشتیبانی از PHP
دیتاسنتر Hetzner آلمان
بدون ایمیل و دیتابیس
پشتیبانی 24 ساعته
7روز گارانتی بازگشت وجه
تحویل فوری بعد از پرداخت

DL5001

فضا 5 گیگا بایت
پهنای باند 50 گیگا بایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرورNginx
پشتیبانی از PHP
دیتاسنتر Hetzner آلمان
بدون ایمیل و دیتابیس
پشتیبانی 24 ساعته
7روز گارانتی بازگشت وجه
تحویل فوری بعد از پرداخت

DL6001

فضا 6 گیگا بایت
پهنای باند 60 گیگا بایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرورNginx
پشتیبانی از PHP
دیتاسنتر Hetzner آلمان
بدون ایمیل و دیتابیس
پشتیبانی 24 ساعته
7روز گارانتی بازگشت وجه
تحویل فوری بعد از پرداخت

DL7001

فضا 7 گیگا بایت
پهنای باند 100 گیگا بایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرورNginx
پشتیبانی از PHP
دیتاسنتر Hetzner آلمان
بدون ایمیل و دیتابیس
پشتیبانی 24 ساعته
7روز گارانتی بازگشت وجه
تحویل فوری بعد از پرداخت

DL8001

فضا 8 گیگا بایت
پهنای باند 100 گیگا بایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرورNginx
پشتیبانی از PHP
دیتاسنتر Hetzner آلمان
بدون ایمیل و دیتابیس
پشتیبانی 24 ساعته
7روز گارانتی بازگشت وجه
تحویل فوری بعد از پرداخت

DL9001

فضا 9 گیگا بایت
پهنای باند 100 گیگا بایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرورNginx
پشتیبانی از PHP
دیتاسنتر Hetzner آلمان
بدون ایمیل و دیتابیس
پشتیبانی 24 ساعته
7روز گارانتی بازگشت وجه
تحویل فوری بعد از پرداخت

DL-َA-10G

فضا 10 گیگا بایت
پهنای باند 200 گیگا بایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرورNginx
پشتیبانی از PHP
دیتاسنتر Hetzner آلمان
بدون ایمیل و دیتابیس
پشتیبانی 24 ساعته
7روز گارانتی بازگشت وجه
تحویل فوری بعد از پرداخت

DL-َA-15G

فضا 15گیگا بایت
پهنای باند 600 گیگا بایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرورNginx
پشتیبانی از PHP
دیتاسنتر Hetzner آلمان
بدون ایمیل و دیتابیس
پشتیبانی 24 ساعته
7روز گارانتی بازگشت وجه
تحویل فوری بعد از پرداخت

DL-َA-50G

فضا 50گیگا بایت
پهنای باند 1000 گیگا بایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرورNginx
پشتیبانی از PHP
دیتاسنتر Hetzner آلمان
بدون ایمیل و دیتابیس
پشتیبانی 24 ساعته
7روز گارانتی بازگشت وجه
تحویل فوری بعد از پرداخت

DL-َA-20G

فضا 20گیگا بایت
پهنای باند 600 گیگا بایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرورNginx
پشتیبانی از PHP
دیتاسنتر Hetzner آلمان
بدون ایمیل و دیتابیس
پشتیبانی 24 ساعته
7روز گارانتی بازگشت وجه
تحویل فوری بعد از پرداخت

DL-َA-30G

فضا 30گیگا بایت
پهنای باند 600 گیگا بایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرورNginx
پشتیبانی از PHP
دیتاسنتر Hetzner آلمان
بدون ایمیل و دیتابیس
پشتیبانی 24 ساعته
7روز گارانتی بازگشت وجه
تحویل فوری بعد از پرداخت

DL-َA-70G

فضا 70گیگا بایت
پهنای باند 1000 گیگا بایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرورNginx
پشتیبانی از PHP
دیتاسنتر Hetzner آلمان
بدون ایمیل و دیتابیس
پشتیبانی 24 ساعته
7روز گارانتی بازگشت وجه
تحویل فوری بعد از پرداخت

DL-َA-100G

فضا 100گیگا بایت
پهنای باند 1000 گیگا بایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرورNginx
پشتیبانی از PHP
دیتاسنتر Hetzner آلمان
بدون ایمیل و دیتابیس
پشتیبانی 24 ساعته
7روز گارانتی بازگشت وجه
تحویل فوری بعد از پرداخت